Forretningsorden for bestyrelsen

Her kan du læse Lilholtgårds forretningsorden for bestyrelsesarbejde

Forretningsorden for bestyrelsen

 • Forretningsorden Lilholtgård 2023-2024

  Denne forretningsorden skal ses som et supplement til de kommunale styrelsesvedtægter.

 • Rammer og formål

  Formålet med bestyrelsen er at sikre forældrenes indflydelse på Lilholtgård inden for de rammer loven og de politiske beslutninger i Vejle kommune, giver. Bestyrelsen arbejder på princip niveau.

 • Sammensætning og valg

  Bestyrelsen består af 5 forældremedlemmer og 2 forældre suppleanter, samt 2 medlemmer valgt blandt det fastansatte personale. Der tilstræbes at både vuggestuen og børnehaven repræsenteres, blandt forældrene, såvel som blandt personalet. Derudover deltager lederen af institutionen og souschefen.

  Valget skal finde sted i april/maj md. valg perioden påbegyndes umiddelbart efter valget. I lige år vælges 2 repræsentanter og i ulige år 3 repræsentanter. Valget er for en 2 årig periode. Suppleanter er valgt for 1 år af gangen.

  Der indkaldes til valg af den siddende bestyrelse med min. 3 uges varsel. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen indtræder 1. suppleanten i dennes valgperiode.

  Lederen fungerer som sekretær og deltager i møderne uden stemmeret. Som sekretær menes der, at det er lederens ansvar at forberede og forelægge viden og spørgsmål for bestyrelsen, således at denne er i stand til at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Derudover fører lederen en beslutningsprotokol, som underskrives af alle medlemmer ved mødets afslutning. Ved uenighed om beslutninger har ethvert medlem ret til at få afvigende meninger føjet til protokollen.

  Det er lederen og formanden, der i samarbejde forestår udsendelse af dagorden til bestyrelsen samt sikrer at der er referat fra møderne.

 • Forældrenes og medarbejdernes valgbarhed og valgret

  Se de kommunale styrelsesvedtægter.

 • Valgprocedure

  Se de kommunale styrelsesvedtægter.

 • Mødevirksomhed

  Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Dvs. at der kan alene træffes beslutninger på forældrebestyrelsesmøder, herunder hvordan der skal handles på bestyrelses vegne. Bestyrelsesmøder er lukkede møder. I særlige tilfælde, hvor tidsfrist gør det umuligt at afholde bestyrelsesmøde, har formanden mulighed for at træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Denne beslutning skal informeres om på førstkommende møde.

  På bestyrelsens første møde, som skal finde sted inden for 14 dage, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Alle suppleanter deltager i møderne uden stemmeret, men deltager på alle andre måder i bestyrelses opgaver.

  Der afholdes 5 møder om året og ét valg. Møderne ligger i tidsrummet 19-21 og afholdes på Lilholtgård.

  Datoerne fastlægges i årsplan og meldes ud inden sommerferien. Såfremt der opstår behov for et ekstra møde, kan der indkaldes til dette, såfremt formand eller lederen vurderer dette, eller en tredjedel af medlemmerne vurderer behovet for dette.

  Dagordenen med tilhørende bilag til møderne, udsendes senest 4 hverdage før mødets afholdelse. Såfremt man ønsker et punkt behandlet, skal dette sendes til formanden eller lederen senest 8 dage før.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig aflyses mødet.

  Der skrives referat under hvert møde. Disse er interne referater. Referatskrivningen går på tur, det er dog muligt at blive fritaget for denne opgave. Det meldes ud inden mødet, hvem der er referent.

  Information til de øvrige forældre om bestyrelsens arbejde foregår ved udsendelse af nyhedsbrev fra bestyrelsen 2 gange årligt, samt ved generelforsamling. Ligeledes vil datoer for møderne hænge synligt i institutionen.

 • Tavshedspligt

  Medlemmerne har tavshedspligt efter Forvaltningsloven §27. Denne er også gældende efter udtrædelse af bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen underskriver en tavshedspligtserklæring, så det sikres, at man er bekendt med denne. Bestyrelsen behandler som udgangspunkt ikke personsager.