Den gode overgang

Den gode overgang er er kendetegnet ved at fagprofessionelle, sammen med forældrene, samarbejder om den god og sammenhængende overgang. Overgange markerer et nyt kapitel for barnet, hvor det går fra kendte rammer til nye rammer, som barnet skal lære at kende og begå sig i

Den gode overgang fra vuggestue til børnehave på Lilholtgård

 • Den gode overgang fra vuggestue til børnehave på Lilholtgård.

  I Vejle kommune har vi alle et stort fokus på overgang i børnenes liv. Overgang fra hjemmet til
  institution, overgange i institutionen, overgang fra institution til skole og mange flere igennem barnets liv.
  Den gode overgang er kendetegnet ved, at fagprofessionelle sammen med forældrene samarbejder om en god og sammenhængende overgang. Overgang markerer et nyt kapitel for barnet hvor det går fra kendte rammer til nye rammer som barnet skal lære at kende og begå sig i.

  Vores arbejde med den gode overgang bygger på 3 grundlæggende værdier:

  • Tryghed – for barnet og for forældrene
  • Mestring – vi møder barnet med positive forventninger og møder barnet hvor det er.
  • Deltagelse- vi skaber muligheder for at barnet kan deltage i fælleskabet med de forudsætninger som det har.

  Denne skrivelse handler specifik om den interne overgang på Lilholtgård fra vores vuggestue til børnehave.

 • Forældreperspektivet

  Når børnene på Lilholtgård skal videre fra vuggestuen til børnehaven, er vi meget opmærksomme på, at det ikke kun er børnene der skal starte en ny epoke i deres liv, men at det også er forældrene der skal have deres daglige gang et nyt sted i huset.
  I børnehaven er der flere børn end vuggestuen og der er færre voksne.

  Hen imod slutningen af barnets vuggestuetid, får forældre at vide hvilken stue barnet skal gå på og hvem der bliver primær-pædagog i børnehaven.
  Når det vides hvor barnet skal gå, opfordrer vi forældrene til at snakke med børnene om den kommende børnehave start. Der kan gå'es på besøg i børnehaven, lege/ besøge legepladsen i weekenden mm. Dette
  kan give grobund for dialog forældre-barnet så overgangen bliver lettere.

  Vi er meget opmærksomme på vigtigheden i et godt samarbejde i overgangen fra vuggestue til børnehaven. Til opstartssamtalen og i det daglige samarbejde vægter vi den tætte dialog og åbenhed samt et tillidsfuldt samarbejde, da det er en vigtig forudsætning for barnets trivsel og udvikling.

  I opstarten kan man opleve at barnet kan have svært ved at sige farvel når det afleveres og kan blive ked af det. Dette går heldigvis hurtig over for barnet, men som forældre kan det være svært. Forældrene er derfor
  meget velkommen til at ringe til stuen for af høre hvordan det går.

 • Praktisk info til forældrene

  Vi opfordrer jer til, at forældrene sammen med barnet, finder et vellignende foto, som skal bruges til barnets kurv i garderoben. Barnet og primærpædagogen vil så i indkøringsperioden lave navneskilt til kurven. Dette giver barnet ejerskab.

  I starten kan det have betydning hvis barnet har noget trygt og genkendeligt med hjemmefra.

  Forældrene skal selv sørge for at opdatere barnets billede på Aula.

 • Børneperspektivet

  Når børnehavestart er nært forestående, begynder vi at forberede overgangen.

  Vi finder 2 sange som vi synger sammen med børnene og de får sangene med når vi går på besøg i børnehaven. Vi synger sangene i børnehaven til deres samling Det er med til at give tryghed og genkendelighed.

  Vi læser bøger og taler om at gå i børnehave.

  Fokus på selvhjulpenhed i forhold til af -og påklædning både i garderoben og på badeværelset. Børnenes selvtillid og selvværd vokser når de oplever at mestre opgaverne. Børnene begynder at spise uden hagesmæk (undtaget suppedag) og hjælper til med at dække bord og smører selv deres rugbrød.

  Vi bestræber os på at børnene har en ven at følges med. Selv om det ikke er den nærmeste legekammerat giver det tryghed at følges med en som man kender.

  Vi går i børnehaven og leger både ude og inde. Vi deltager i fredagssamling. Når børnehaven har aldersopdelte grupper, deltager vi sammen med de mindste børnehave-børn. Det begynder vi på et par måneder før børnehavestart.

  Vi laver indkøring i børnehaven i 2-3 uger. Vi snakker om hvem de voksne er på den nye gruppe og hvad de hedder. Vi inviterer den nye primærvoksen til at komme på besøg i vuggestuen sammen med nogle børnehavebørn. Vi går på besøg i børnehaven og deltager i de aktiviteter der foregår der. De første dage går vi tilbage til vuggestuen for at spise frokost. Med udgangs-punkt i det enkelte barn tilrettelægger vi besøgene i samråd med den nye primærvoksne. I den sidste del af indkøringen vil børnene typisk selv være på besøg.

  Den sidste dag i vuggestuen holder vi afslutningsfest og synger farvelsang. Farvelsangen får børnene med hjem eller med i børnehaven. Børnehaven står for det praktiske med garderobe og navneskilte.

  Vi tilrettelægger altid en overgang ud fra barnets behov. Hvis barnet i en periode har behov for at blive afleveret i vuggestuen og så efterfølgende blive fulgt i børnehave vil dette også kunne være muligt. Det vil blive aftalt i samråd med forældrene, den afgivende og modtagne pædagog, så vi finder den bedste løsning for barnet i en evt. svær overgang.

 • Personalet

  Vuggestuen indkalder til en overlevering/opstarts- samtale, hvor forældrene deltager, primærpædagogen fra vuggestuen, samt primærpædagogen fra børnehaven. Her tager samtalen udgangspunkt i forældres beskrivelse af barnet (forældreperspektiv), hvordan vuggestuen har oplevet barnet og pædagogen fra børnehaven fortæller om hvordan det er at gå i børnehaven. Forældrene vil ligeledes blive informeret om hvordan de vil blive inddraget i dialogprofiler som udarbejdes i børnehavetiden, samtaler og sprogvurdering af 3 årige mm.

  Indkøring i børnehaven sker i samarbejde mellem kontaktpædagogen fra henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Der aftales en indkøring af 2-3 ugers varighed. De første indkøringsdage i børnehaven, tilrettelægges aktiviteterne for de øvrige børn således, at der er plads og god tid til at tage imod de nye børn. I de efterfølgende dage trækker kontaktpædagogen fra vuggestuen sig stille og roligt ud af relationen med barnet, og lader børnehavens kontaktpædagog og øvrige personale tage over.

  Inden barnet starter i børnehaven, har den nye kontaktpædagog sørget for, at garderoberum, skuffe mm., har fået navn og billede af barnet på. Dette gøres sammen med barnet. Barnet føler sig på den måde velkommen og en del af sit nye fællesskabet i børnehaven.

  Efter 3 måneder afholder kontaktpædagogen i børnehaven en samtale med forældrene. Her drøftes, hvordan starten har været, hvordan det går for nuværende og hvad der skal være fokus på fremadrettet. Til denne samtale har en sprogpædagog lavet en sprogvurdering på barnet. Denne gennemgås og afhængigt af resultatet, er der muligvis også en handleplan, der skal gennemgås